Thủ tục hành chính: Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-BS298
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Tiền lương thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: - Không quá 60 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên mà không giới thiệu được hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu).
- Không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt mà không giới thiệu được hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Nhà thầu được giới thiệu lao động Việt Nam hoặc được chấp thuận tuyển người lao động nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng