Thủ tục hành chính: Đề nghị tiếp nhận người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ nghèo vào cơ sở Bảo trợ xă hội - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị tiếp nhận người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ nghèo vào cơ sở Bảo trợ xă hội - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-137652-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh Xã hội Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng