Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị tiếp nhận các đối tượng là trẻ em vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị tiếp nhận các đối tượng là trẻ em vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-243554-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không xác định thời hạn
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng