Thủ tục hành chính: Đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-212104-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ môi trường
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc (30 ngày thẩm định và 15 ngày phê duyệt (đối với dự án phức tạp về tác động môi trường thời hạn thẩm định 45 ngày làm việc và 15 ngày phê duyệt). Thời hạn thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngkhông bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng