Thủ tục hành chính: Đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-137119-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng