Thủ tục hành chính: Đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-212095-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ môi trường
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng