Thủ tục hành chính: Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-256861-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp Huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị, danh sách
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng