Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) “Huân chương ” cho cán bộ có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) “Huân chương ” cho cán bộ có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-139176-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chưa quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng