Thủ tục hành chính: Đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện thành tích xuất sắc đột xuất, theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện thành tích xuất sắc đột xuất, theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS172
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng