Thủ tục hành chính: Đề nghị tặng Cờ “Xuất sắc trong phong trào thi đua” của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đối tượng phải nộp ngân sách - Thái Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-TBH-042771-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng