Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị tặng Cờ “Xuất sắc trong phong trào thi đua” của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đối tượng phải nộp ngân sách - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị tặng Cờ “Xuất sắc trong phong trào thi đua” của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đối tượng phải nộp ngân sách - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-042771-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng