Thủ tục hành chính: Đề nghị quỹ xã hội, quỹ từ thiện được hoạt động trở lại - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị quỹ xã hội, quỹ từ thiện được hoạt động trở lại - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-241127-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng