Thủ tục hành chính: Đề nghị phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-050883-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng