Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đề nghị phong tặng (truy tặng) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động cho cá nhân - Hà Tĩnh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HTI-077249-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30-60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Bằng, cuống đeo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng