Thủ tục hành chính: Đề nghị khen thưởng theo các phong trào thi đua, theo chuyên đề - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị khen thưởng theo các phong trào thi đua, theo chuyên đề - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-BS26
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn hoặc Tổ chức cấp tỉnh phối hợp phát động phong trào thi đua hoặc chuyên đề công tác
Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Văn thư thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ;
+ Gửi hồ sơ thông qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: Theo quy chế khen thưởng của các phong trào thi đua cụ thể hoặc theo chương trình, kế hoạch của chuyên đề công tác
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cờ thi đua, Bằng khen; Quyết định hành chính; Tiền thưởng hoặc hiện vật tương đương giá trị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng