Thủ tục hành chính: Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-067622-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng