Thủ tục hành chính: Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng Huân, Huy chương - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng Huân, Huy chương - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-116891-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Danh sách + hồ sơ đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng