Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-105507-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao đông – Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao đông – Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lập danh sách đối tượng đề nghị giải quyết chế độ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng