Thủ tục hành chính: Đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-230655-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Phòng tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 20 ngày và Ủy ban nhân dân tỉnh là 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng