Thủ tục hành chính: Đề nghị đổi thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc người có công do bị rách, nát - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị đổi thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc người có công do bị rách, nát - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-068593-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 - 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng