Thủ tục hành chính: Đề nghị định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1191
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp yêu cầu hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và tài liệu chứng minh.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: (Không quy định cụ thể) Tổ chức định giá tài sản (và xử lý kết quả định giá), hoặc thông báo về việc không tổ chức định giá tài sản theo yêu cầu.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng