Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị chế độ Mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị chế độ Mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-140598-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn đề nghị đối tượng hưởng Bảo hiểm Y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (Mẫu 8B), kèm theo danh sách (Mẫu 9D)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng