Thủ tục hành chính: Đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư dự án công nghiệp - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư dự án công nghiệp - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-091247-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (địa điểm đầu tư)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng