Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) hoặc điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) hoặc điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-137175-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng