Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp phép (cấp mới, gia hạn, điều chỉnh) hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH) - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp phép (cấp mới, gia hạn, điều chỉnh) hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH) - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-137191-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 54 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng