Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-068599-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng