Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn cấp huyện bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn cấp huyện bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285217-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế thị xã, thành phố Trà Vinh hoặc Phòng Công thương các huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thị xã, thành phố Trà Vinh hoặc Phòng Công thương các huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng