Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô tăng lưu lượng đào tạo trên 20 % - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô tăng lưu lượng đào tạo trên 20 % - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS272
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản Kiểm tra xét tăng lưu lượng đào tạo lái xe (Phụ lục 18);Văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cấp phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng