Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-039266-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng