Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận nguyên liệu thủy sản - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp Giấy chứng nhận nguyên liệu thủy sản - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-220844-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: * Đối với hồ sơ được chủ hàng gởi trực tiếp: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Đối với nhận hồ sơ qua đường bưu điện: 02 ngày làm việc tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng