Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp đổi hiện vật - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp đổi hiện vật - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-027444-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng