Thủ tục hành chính: Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-148834-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Khoa học - Sáng kiến Thành phố; Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và ý kiến của Hội đồng Khoa học - Sáng kiến Thành phố
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng