Thủ tục hành chính: Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-015326-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình hoặc gửi qua Bưu điện.
- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.
Thời hạn giải quyết: Thời gian hoàn thành nghiệm thu không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng