Thủ tục hành chính: Đăng ký xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-084322-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng