Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-024292-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thời hạn giải quyết việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng