Thủ tục hành chính: Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS21
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông, Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hòa Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giao thông vận tải Hòa Bình
Thời hạn giải quyết: - Chủ sở hữu có chứng từ nguồn gốc theo quy định: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Chủ sở hữu không có chứng từ nguồn gốc theo quy định: Sau 07 ngày kể từ ngày thông báo công khai lần cuối, nếu không có tranh chấp thì Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ sở hữu, thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng