Thủ tục hành chính: Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-228189-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày; nếu cần xác minh thêm thì thời hạn có thể kéo dài thêm 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Bản sao Quyết định (cấp theo yêu cầu của đương sự)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng