Thủ tục hành chính: Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-250668-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng