Thủ tục hành chính: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-113236-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp Kiên Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ; Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng