Thủ tục hành chính: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-169143-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu có xác minh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng