Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký việc nhận Cha, Mẹ, Con - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký việc nhận Cha, Mẹ, Con - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-014692-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày. Nếu cần xác minh thêm thì thời gian không quá 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng