Thủ tục hành chính: Đăng ký việc nhận cha, mẹ (Con chưa thành niên) - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký việc nhận cha, mẹ (Con chưa thành niên) - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-112755-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, Phường, Thị Trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, Phường, Thị Trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Nếu cấn xác minh thì thời hạn xác minh là 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng