Thủ tục hành chính: Đăng ký việc nhận cha, mẹ cho con chưa thành niên có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai

Thông tin

Số hồ sơ: T-DNA-037818-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan khác được đề nghị phối hợp xác minh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp xác minh kéo dài thêm 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng