Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký việc giám hộ - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký việc giám hộ - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-013261-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng