Thủ tục hành chính: Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-086406-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Xã đội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng