Thủ tục hành chính: Đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS590
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính theo đường bưu điện)
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ sở
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. Thời hạn hiệu lực đối với xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm căn cứ vào hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng