Thủ tục hành chính: Đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-038862-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo (Mẫu số 4) và gửi biên bản thẩm định kèm theo 1 (một) bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng