Thủ tục hành chính: Đăng ký, tuyển chọn, xét duyệt, kiểm tra và nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký, tuyển chọn, xét duyệt, kiểm tra và nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-079040-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành "Quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án Khoa học công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên”)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 90 ngày Trong đó: (Phiếu đề xuất đề tài, dự án: 30 ngày; Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn: 30 ngày; Hồ sơ nghiệm thu: 30 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng