Thủ tục hành chính: Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES - Bình Dương

Thông tin

Số hồ sơ: T-BDU-119586-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo tồn thiên nhiên trực thuộc Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng