Thủ tục hành chính: Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-128783-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng