Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi người nộp thuế chuyển đi - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi người nộp thuế chuyển đi - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS407
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế: Chi cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm của người nộp thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng